Paarup Kulturhus

Silkeborgvej 11B Pårup, 7442 Engesvang

Vedtægter

For den selvejende institution, Paarup Kulturhus

 

 

 1.  Institutions navn er Paarup kulturhus og dens hjemsted er Paarup By, Ikast-Brande Kommune.

 2. Institutionens formål er at vedligeholde og drive et hus, der huse Paarup og omegns indbyggere ved udlejning. Institutionen ejer ejendommen matr., nr. 1 CJ Paarup, Engesvang, beliggende Silkeborgvej 11b, Paarup, 7442 Engesvang, Grunden ejes af Ikast-Brande Kommune.

 3. Institutionen er selvejende, og for den forpligtelser hæfter alene den formue, hverken stiftere, bidragsydere eller medlemmer af institutionen er ejere af, eller kan få del i institutionen formue eller eventuelle driftsoverskud, der stedse tilhører institutionen. institutionen drift gennemføres ved lejeindtægter og offentlige tilskud.

 4. Institutionen højeste myndighed udgør et repræsentantskab bestående af 3 eller 5 repræsentanter valgt blandt borgere i Paarup Ordinært repræsentantskabmøde afholdes hvert år i januar måned. Til det ordinære repræsentantskabsmøde skal dagsordrenen omfatte mindst følgense punkter.

  Valg af dirigent
  Formanden beretning
  Fremlæggelse af revideret driftregnskab og status
  Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisore, og suppleanter
  Indkomne forslag
  Eventuelt

  Til repræsentantskabsmødet indkaldes skriftlig med mindst 8 dags varsel, stemmeafgivning foretages skriftligt, med mindre anden afstemnings metode vedtages på repræsentantskabsmødet.

 5. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer, 2 supplenter og revisorer blandt borgerne i Paarup, der leder institutionen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Revisorerne kan foretage uanmeldt revision. Alle valg gælder for 2 år ad gangen, dag således at der udtræder skiftevis 1 og 2 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

 6. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, så ofte denne finder det nødvendigt, eller det er forlanges af et medlem af bestyrelsen.

 7. Til vedtægtsændring eller forhold i forbindelse med institutionens opløsning fordres af mindst ¾ af afgivne stemmer på repræsentantskabsmødet stemmer for. En eventuel formue skal anvendes i overensstemmelse med institutionens formål.

 8. Bestyrelsen foranlediger, at der føres en forhandlings protokol, der ved mødernes afslutning underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

 9. Kassereren fører regnskab over institutionens indtægter og udgifter, og fremlægger driftregnskab og status i revideret stand på det ordinære repræsentantskabsmøde. Regnskabet følger kalenderåret.


  Vedtægter kan hentes i PDF her