Referat af bestyrelsesmøde i kulturhusbestyrelsen

Kulturhuset D.28 februar 2013 kl. 19.30

Dagens deltager var:

John Hansen, Gudrun Madsen, Dorte Nørup, Brian Paulmann, Chris Guldbæk, Finn Jensen, og Martin Brunsvig.

Dato for næste bestyrelsesmøde:  Torsdag D. 14 Marts 2013 kl. 19.30 Ved Brian Paulmann. Dagsorden kommer.

1-      Godkendelse af dagsorden.

Dagsordnen godkendt. Punktet eventuelt er blevet tilføjet.

2-      Godkendelse af referat fra generalforsamling.

Inden indkaldelse til næste års generalforsamling skal punkt 4 i vedtægter ændres samt modellen for indkaldelse til generalforsamling.

 

3-      Konstituering.

Efter konstituering ser bestyrelsen således ud.

 

Formand Martin Brunsvig
Næstformand/Udlejer ansvarlig Chris Kloster
Kasser Brian Paulmann
Bestyrelsesmedlem Gudrun Madsen
Bestyrelsesmedlem Dorte Nørup
Suppleant Finn Jensen

 

Tideligere formand John Hansen kunne ikke støtte op omkring den nye formand og valgte derfor at trække sig ud af bestyrelsen. Vi takker John Hansen for det arbejde der er blevet gjort i kulturhuset mens han sad som formand.

 

 

4-      Kulturhusets fremtid, hvad gør vi her?

Der blev ved enighed i bestyrelse vedtaget at Chris Guldbæk fremover vil varetage udlejnings delen af Pårup Kulturhus, og vil ved indkøring trække på Gudrun Madsens erfaring inden for dette.

Brian Paulmann er blevet indsat som ny kasser i Kulturhuset og vil få overdraget kulturhus kassen og div. Regnskab for de forgangende år. Finn Jensen vil stadig være behjælpsom inden for dette område.

John Hansen skal afslutte igangværende, med hensyn til tilskud til nye stole, hvilket Dorte skal undersøge kvaliteten af inden tilbud indhentes. Stolen ”ANA” er blevet foreslået og skal undersøges nærmere på bla. Bøllingsø Bryghus og evt. Pårup Kro.

Chris og Martin tager et ”bygnings syn” inden næste bestyrelsesmøde.

Nye lejebetingelser for Kulturhuset er tråd i kræft straks efter generalforsamlingen, skal dog revideres.

Gudrun, Brian og Chris tager en dialog omkring udlejning ag sætter resten af bestyrelsen ind i dette ved næste bestyrelsesmøde.

John Hansen har søgt om skiltning til Kulturhuset og ”det grønne område” han skal holdes op på dette.

Kulturhuset skal være mere synlig og borgerene og lejer skal drages ind i en brugerundersøgelse, med henblik på hvad vi i fremtiden skal og kan gøre bedre.

 

5-      Vedligeholdelse ude.

Der mangler stadig udvendige gummifuger i vinduer, dette kommer under punktet ”udbedres”  i hus tilsyn.

Vi skal have en dialog omkring vedligeholdelse af yderområdet med kommunen, græsslåning og lamper.

6-      Vedligeholdelse inde.

Borde skal efterses og repareres hvis nødvendigt. Der skal være forbud mod at bruge Tape på bordenes bagside af hensyn til rengøring. Dette skal fremgå af lejebetingelser.

Der er på bestyrelsesmødet blevet vedtaget at el radiatorer i salen skal fjernes og huller derefter udbedres, dette kommer til at fremgå af hus tilsyn under ”udbedres”

Ny indkøbte radiatorer til toiletter skal monteres snarest, Brian og Martin har sat sig på opgaven, dato ikke fastsat.

Skyggelister og male arbejde skal færdiggøres på toiletter.

Chris indhenter tilbud på gulvafslibning samt lakering af gulv i salen, og fremlægger for bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde. Dette har høj prioritet.

En kraftig rengøring og oprydning vil være på sin plads inden for nær fremtid.

 

7-      Udlejning

Der er blevet talt om online booking system, evt. via hjemmeside eller lignende. Brian vil arbejde på en udformning af en evt. hjemmeside med dette.

Lejebetingelser og lejeaftale skal færdig gøres således at dette kan komme ud på en evt. hjemmeside.

Der skal udfærdiges et evalueringsskema til lejere

Der har tideligere været talt om handicap toilet og pusleplads skal vi gøre mere ved dette?

Der mangler en kørerampe til evt. kørestolsbruger, skal denne støbes eller laves i aluminium?

Kay Duncan har fået tilladelse til at indkøbe nye plisse gardiner til huset ved næste gode tilbud. En aftale der er lavet med den tideligere bestyrelse og som køre videre.

Der er fremsat forslag om udskiftning af ”kunst” på væggene, skal evt. udskiftes med stemningsbilleder fra byen og dens aktiviteter.